Laikraksts Latvietis

„Laimīgā stunda“ Adelaidē

Pēc COVID – 19 „atvaļinājuma“

  Laikraksts Latvietis Nr. 604, 2020. g. 8. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Ilga Vasele, Dace Freja, Mārīte Rumpe, Ļena Rumpe. FOTO Rudīte Bērziņa.