Laikraksts Latvietis

„Laimīgā stunda“ Adelaidē

Pēc COVID – 19 „atvaļinājuma“

  Laikraksts Latvietis Nr. 604, 2020. g. 8. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Kafejnīcā. No kreisās: Rūdis Dancis, Monta Antona, Kārlis Antons, Stella Antona, Mairita Antona. FOTO Rudīte Bērziņa.