Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


„Tālavai“ 60 gadu jubileja!

Adelaides latviešu centrs

Laikraksts Latvietis Nr. 368, 2015. g. 10. jūlijā
Rudīte Bērziņa -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Kooperatīva direktori ar jubilejas sarīkojuma afišu. No kreisās: Ints Puķītis, Andris Jaudzems, Rudīte Bērziņa, Andis Bērziņš (priekšsēdis), Inta Rumpe, Valdis Jaudzems. Trūkst Juris Skābe. FOTO Pēteris Strazds.

Andris un Rudīte Bērziņi ar meitām Selgu un Liju „Tālavā“ Jāņos 1990. gadā. FOTO no Bērziņu ģimenes arhīva.

Adelaidē Latviešu namu nemēdz saukt par namu. Mēs to visi pazīstam kā Tālavu. Īpašums pieder nama kooperatīvam un tā 230 paju īpašniekiem, kuru starpā ir lielākās latviešu organizācijas Adelaidē. Statūti paredz, ka kooperatīva galvenais mērķis ir pārvaldīt un rūpēties par centru, kuru var lietot latviešu sabiedrība. Un to kooperatīva valde savos dažādos sastāvos ir ļoti sekmīgi veikusi pēdējos 60 gadus. Šodien valdē darbojas Andis Bērziņš (priekšsēdis), Valdis Jaudzems, Ints Puķītis, Inta Rumpe, Andris Jaudzems, Juris Skābe un Rudīte Bērziņa.

Sēdes notiek katru mēnesi, un parastā dienas kārtībā parādās visvisādi praktiski jautājumi par nama uzturēšanu un izīrēšanu, kā arī daudzās legālās un finansiālās prasības, kuras kooperatīvam jāievēro. Sešdesmit gados daudz ir mainījies. Kur sākuma gados namu lietoja tikai latvieši, tagad tas notiek daudz mazākā mērā. Lielajā zālē gandrīz vienīgie regulārie latviešu sarīkojumi ir 18. novembra svētki, Adelaides Latviešu biedrības gada svētki, Adelaides Latviešu skolas sarīkojums un Annas Ziedares Vasaras vidusskolas izlaiduma koncerts. Vairums latviešu pasākumu notiek mazajā zālē.

Lai segtu prāvos izdevumus nama uzturēšanai, nams tiek galvenokārt izīrēts cittautiešiem visvisādiem pasākumiem – pat laušanās sacīkstēm! Šinīs dienās lielākā latviešu rosība Tālavā ir sestdienas rītos, kad notiek skolas mācības un satiekas spēļu grupa. Tad kafejnīcā dzird jaukas čalas, un skolas saime, ieskaitot vecākus un vecvecākus, nāk un iet. Kafejnīcā arī apgrozās Adelaides Latviešu biedrības bibliotēkas, grāmatnīcas un muzeja apmeklētāji. Katra mēneša pēdējā piektdienā arī kafejnīcā liela rosība, jo notiek Sabiedriskā kluba rīkotā Laimīgā stunda ar vakariņām. Bez tam, Tālavu regulāri lieto latviešu vidusskola, senioru grupa Rosme un saviem mēģinājumiem jauktais koris, tautas deju dejotāji un pūtēju orķestris, kā arī sportisti novusa spēlēm.

Pēdējā kooperatīva valdes sēdē kā viens no galvenajiem dienas kārtības punktiem bija Tālavas 60 gadu un lielās zāles 50 gadu jubilejas sarīkojums. Kooperatīvs šādus pasākumus rīko reti, un tāpēc valde ļoti rūpīgi pārrunāja darāmos priekšdarbus. Man kā sekretārei, pienācās gādāt par publicitāti, sākot ar rakstu laikrakstam! Kad sāku domāt, ko varētu rakstīt, ļoti ātri nācu pie slēdziena, ka varētu uzrakstīt gandrīz vai grāmatu! Bet ja Tālava pati prastu rakstīt, tai iznāktu biezs sējums!

Man bija trīs gadiņi, kad Tālava radās Adelaides latviešu dzīvē. Tālavai ir bijusi liela loma manā dzīvē, no bērnības līdz pat šai dienai, un man ir daudz spilgtu atmiņu. Latviešu skolas gaitas iesāku pirms lielo zāli uzbūvēja. Katru sestdienas rītu tēvs veda mani un māsu pa Grīnhila ielu (Greenhill Road) uz Tālavu, Veivilā (Wayville). Skolas diena sākās ar lūgšanu un dziesmu To mīlestības spēku sveicu mazajā zālē, kura tanīs laikos bija dalīta uz pusēm ar durvīm, kurām bija skaisti, krāsoti stikli. Skolas dienas beigās atkal sanācām mazajā zālē nodziedāt Dievs, svētī Latviju! Atceros, ka tā laika pārvaldnieki Pētersona kungs un kundze skolas starpbrīžos pārdeva atspirdzinājumus. Mans mīļākais bija koši dzeltenais un noteikti ļoti neveselīgais Fruita. Vecās mājas aizmugurē bija šķūnis, kur bērniem patika starpbrīžos spēlēt galda tenisu. Skolu apmeklējot, savā klasē satiku puisi Andi, ar kuru daudzus gadus vēlāk salaulājos un kurš vēl arvien ir mans dzīvesbiedrs. Kas tad būtu domājis, ka gadiem vēlāk kāds no mūsu klasītes būtu nama kooperatīva priekšsēdis! Gadiem aizejot, mūsu abas meitas arī apmeklēja Tālavā skolu, un Andis vairāk nekā desmit gadus bija skolas pārzinis. Abi ar Andi jaunībā sportojām Tālavā. Tanīs laikos lielajā zālē bija ierīkoti basketbola grozi. Atceros, ka Amerikas latviešu treneris Zigurds Kauls ciemojās Adelaidē un mūs apmācīja. Man kā meitenei ļoti patika lielie kora koncerti un ALTAs teātra izrādes Tālavā. Likās, ka Lielajā zālē gandrīz katru sestdienu bija kāda balle – populārākās bija kora balle, katoļu draudzes balle ar slaveno loteriju un sportistu balle un smorgasbords. Katra balle bija labi apmeklēta, un tās jauniešiem sagādāja brīnišķīgas tikšanās iespējas! Tālavā ir piedzīvotas vairākas Austrālijas latviešu Kultūras dienas, Jaunatnes dienas un teātra festivāli.

Būtu ļoti grūti uzskaitīt visas nodarbības un pasākumus, kuri piedzīvoti Tālavā. Mana saite ar Tālavu, protams, nav unikāla, jo ir daudz cilvēku, kuriem dzīves lielākā vai mazākā mērā risinājās ap Tālavu.

Latviešu nami ir arī citos centros Austrālijā un daudzās pasaules malās ārpus Latvijas. Būtu neskaitāmi daudz cilvēku, kuriem būtu līdzīgi stāsti, kuri saistās ap viņu namiem.

Mūsu vecākā paaudze veltīja neskaitāmas stundas talkās, būvējot un uzturot Tālavu. Sekojošā paaudze turpina rūpēties par to un tās nākotni. Katram no kooperatīva pašreizējiem valdes locekļiem ir ilggadīgas saites ar namu, bet Intam Puķītim noteikti tie ir sevišķi, jo kā jauns zēns viņš mīklainā veidā (un tas ir garāks stāsts!) bija atbildīgs par to, ka īpašumam piešķīra vārdu Tālava!

Jubilejas svinības notiks sestdien, š.g. 29. augustā, no plkst. 11.30 – 15.30, protams, Tālavā. Ieeja jubilejas svētkos brīva.

Ar priekšnesumiem piedalīsies Adelaides latviešu spēļu grupa, pamatskola un vidusskola, jauktais koris Dziesmu laiva, Daugavas Vanadžu ansamblis, Daugavas Vanagu vīru koris, tautas deju kopa Auseklītis, pūtēju orķestris Adelaide Village Band un jaunā Adelaides muzikālā grupa Četri kaķēni. Varēs iegādāties pusdienas un atspirdzinājumus. Bērniem būs dažādas izpriecas, un pieaugušie varēs pakavēties atmiņās pie foto izstādes. Būs jauks pasākums. Varēsim dalīties atmiņām un kopīgi priecāties par visu to, kas Tālavas sešdesmit gados piedzīvots.

Ja kādam lasītājam būtu fotogrāfijas no Tālavas dzīves – īpaši no sākuma gadiem, kad namu būvēja, kuras esat ar mieru mums aizdot, būsim ļoti pateicīgi. Lūdzu sazināties ar Valdi Jaudzemu vjaudzems@hotmail.com vai zvanot 0401 996 533.

Rudīte Bērziņa
Adelaides Latviešu kooperatīva sekretāre
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com