Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Jēzus Kristus Gara Sēkla

Garīgais komentārs

Laikraksts Latvietis Nr. 619, 2020. g. 15. okt.
Raimonds Sokolovskis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Ievads

Jēzus tiem sacīja: „Tas, kas sēj labo sēklu, ir Cilvēka Dēls.“ (Mt.13:37) Un apustulis Pāvils saka: „Un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa Radītāja tēla. Tur vairs nav ne grieķa, ne jūda, ne apgraizīšanas, ne neapgraizīšanas, ne barbara, ne skita, ne verga, ne brīvā, bet viss un visos – Kristus.“ (Kol.3:10-11)

Tā labā sēkla ir Dieva Vārds, Kristus pats. To ietver Bībele, Svētie Raksti. Šo 2000 gadu laikā Jēzus sētā sēkla virs Zemes ir uzdīgusi un nesusi augļus. Šodien cilvēka apziņa uz Zemes izplešas vispusīgi, un tā rezultātā cilvēks masveidīgi sāk apzināties savu daudzdimensionālo dabu, sadarbi ar Radību, savu Izcelsmi, patieso vēsturi un Gaišo Nākotni, uz kuru Civilizācija dodas – gan virs Zemes, gan Visumā. To visu sekmē – Jēzus mācība, darbi, vārdi, sēkla, un spēki, ko Debesu Tēvs žēlastībā dod caur Svēto Garu. Tas nodrošina Cilvēces tālāko attīstību gan uz Zemes gan Universā. Tāpēc sekojošo ir laiks manuprāt, zināt visiem. Pāvils saka: „Lai tagad caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zināma.“

Dvēsele – perpetuum mobile jeb mūžīgais dzinējs

Par cilvēka Dvēseli liecina Bībele, kā arī antīkais mantojums, un garīgā pieredze visās tautās un zemēs – no vienas puses, gan arī mūsdienu zinātņu un medicīnas ilggadīgi atklājumi – no otras. Apkopojot šo atziņu krājumu, var sacīt tā: Cilvēka organisms ir piesātināts ar spēku, kura sastāvā ietilpst Dvēseles enerģija, Visuma enerģija, Dabas enerģija un Zemes enerģija.

Jebkura enerģijas veida izpratnes atslēga gulstas tās daudzdimensionalitātē:

  • mehāniskā enerģija ir divdimensionāla,
  • elektriskā enerģija ir trīsdimensionāla,
  • dabas enerģija ir četrdimensionāla (tā pulsē no maksimuma līdz minimumam),
  • atomenerģija ir piecdimensionāla,
  • zemes enerģija ir piecdimensionāla,
  • dvēseles enerģija ir septiņdimensionāla,
  • visuma enerģija ir 10 x n-dimensionāla.

Pats galvenais Cilvēciskās būtības noslēpums ir enerģijas pārveidošanā cilvēka Dvēselē. Cilvēkam ir dots šīs enerģijas pārveidotājs, un tas pārveidotājs – ir cilvēka Dvēsele. Dvēsele uztver mazāku daudzumu enerģijas, bet izdala no sevis lielāku daudzumu, gan apjomu gan intensitātes ziņā. Sekojoši, cilvēks ir kāda informatīva sistēma, kura izdala no sevis vairāk nekā patērē. Bet Cilvēce nestāv uz vietas, tā nav kāds pabeigts lielums un konstante. Cilvēks – tas ir mainīgs lielums sevis visa un atsevišķu sastāvdaļu pilnveidošanas ziņā. Enerģijas pārpalikumi iet galvenokārt Cilvēka pilnveidošanā.

Šobrīd vēl cilvēks uz Zemes operē ar savu Dvēseles spēku ļoti zemos līmeņos. Dvēseles spēks ir koncentrēts gēnu struktūrās un tiek nodots no paaudzes uz paaudzi. Dvēsele – tas ir dzinējs, kurš strādā uz informācijas uzkrāšanas un izdales principa. Dvēseles spēka avotus var salīdzināt ar dzīvā ūdens dzīvinošajiem strautiem, kas izveido kā kādu baseinu. „Kas dzers no tā ūdens, ko es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvei,“ saka Jēzus Kristus (Jņ.4:14).

Mēs atrodamies universā

Mēs visi atrodamies kādā gigantiskā informatīvā telpā, jeb citiem vārdiem, Universā. Maksimālais attālums, līdz kuram tu vari aizdomāties šai totāli milzīgajā Visuma platībā – iezīmē visas Cilvēces kopējās DVĒSELES robežu. Aiz tās cilvēka apziņa nesniedzas. Starp citu, katram šī robeža atrodas atšķirīgā vietā.

Bet Dievs ir bezgalīgs. Dievs ir visur, Dievs ir laikā neierobežots, Dievs ir telpā neierobežots un Dievs ir enerģijā neierobežots. To Dievs Tas Kungs ir Cilvēcei atklājis, tāpēc mēs to zinām. Dievs ir Mīlestība. Vienlaikus, no tā neizriet apvērstais, ka mīlestība – tas ir Dievs. Mīlestība nevelk līdz tādiem Visuma mērogiem, kaut gan tikai mīlestība var glābt Cilvēci. Ne skaistums, ne bagātība, ne citi lieliskumi, bet tikai mīlestība, jo tā ir primāra visam, tai skaitā gan bagātībai gan skaistumam gan labklājībai un pārējai dievišķai lepnībai mūsos.

Cilvēka individuālā dvēsele

Katram Cilvēkam uz Zemes piemīt viņa individuālā Dvēsele kā kāds individuālais centrs, kurš atrodas krūšu rajonā, un kuru aptver mūsu domas, mūsu zināšanas, mūsu dzīves enerģija, magnetiskie viļņi, elektriskie impulsi, elektronu plūsmas un plazmas liesmas (šodien jau daudz ko no tā var fotografēt). Tas viss dzīvo, mutuļo, virmuļo, maina formu, izmērus, krāsu, gaismu – un tanī visā izpaužas mūsu Gara varenība, milzīgie plašumi un apjomi mūsu Dvēselei, neaptveramais mūsu saprāta varenums un mūsu intelekta visspēcība. Starp citu, kā arī to alternatīvas.

Cilvēka gars

Cilvēka Dvēsele ir cilvēka Gara sēdeklis. Gars ir kā Dvēseles galva. Cilvēka Gars ir saikne ar Dievu To Kungu. „Viņš ir devis mums Garu par ķīlu,“ (2.Kor.5:5.) Gars galvenokārt saistās ar jēdzienu griba. Cilvēks ar vāju gribu ir paklausīgs visiem citiem, un runa var būt tikai par sekošanu citu interesēm. Cilvēks ar vidēju gribu atrodas strīdu, debašu un viedokļu cīņas līmenī. Cilvēks ar stipru gribu pats nosaka savas pozīcijas un var ietekmēt citu pozīcijas. Cilvēks ar ļoti stipru gribu atrodas notikumu vadības līmenī. Un Cilvēkam ar supergribu pakļaujas Dabas spēki un dzīvnieku valsts. Gars var būt paaugstināts, panīcis, vai salauzts. Jāatceras, ka Debesu Tēvs Savā žēlastībā dod Spēku no Sava Gara cilvēka Garam. Pateicība Tam Kungam! Kad Dieva Svētais Gars nolaižas un ieiet cilvēkā, tad cilvēka Gars uzreiz saņem spēku, atjaunojas, uzplaukst un pat paceļas virs cilvēka fiziskā ķermeņa robežām. Paaugstināts cilvēka Gars iziet virs cilvēka pakauša vairākus desmitus centimetru. Garu paaugstina dievkalpojums, kā arī visas gaišās nodarbes tavas dzīves laikā, kā tava profesija, hobiji, tava ģimene un sabiedrība. Dvēsele galvenokārt saistās ar jēdzienu jūtas. Gars, Dvēsele un Miesa kopā sastāda cilvēka organismu.

Cilvēka bioritmiskā sfēra

Pie cilvēka organisma pieder viņa bioritmiskā sfēra jeb informatīvais lauks, ko agrāk bija pieņemts saukt par auru. Ko 19.-20. gs. medicīna bija nozaudējusi, to šodienas zinātne atklāj no jauna – tās ir jau senās zināšanas par cilvēku kopumā. Pie mūsdienu zinātnēm pieder – fizikā kvantu mehānika (quantum mechanics), biofotonika (biophotonics), medicīnā – dvēseles atmiņu terapija, kvantu dziedniecības tehnika, un citas. Atcerēsimies, ka jau agrāk – gan austrumu tradīcijās, gan rietumu senbaznīcās ir attēlotas izcilas vēsturiskas personības gan ar lielu, gan spožu bioritmisko sfēru ap ķermeni un galvu (ko sauca arī par oreolu, nimbu). Kaut arī visiem cilvēkiem neapšaubāmi ir biolauks ap organismu, citam lielāka, citam mazāka intensitāte, tomēr katram saturs var būt radikāli atšķirīgs. Un Mozum vaigs spīdēja spoži..., kad viņš bija runājis ar To Kungu. Šo smalko struktūru saturs pie cilvēka izrietēs no Ticības, Cerības un Mīlestības dzīves laikā. Tas izrietēs no cilvēka izvēles starp Labo un ļauno. Tas izrietēs no cilvēka domām, vārdiem un darbiem dzīves laikā. „Tad nu pielūko, ka gaisma, kas tevī ir, nekļūst par tumsu,“ atgādina Jēzus. Un ticīgajiem: „Jūs esat pasaules gaišums.“

Ko jau var atklāt

Cilvēka liktenī vadošā loma otrajā tūkstošgadē bija pūlim. Cilvēka liktenī vadošā loma trešajā tūkstošgadē arvien vairāk būs cilvēka personībai, tā Dvēselei. Dabiski, ka šāda pāreja visiem kopīgi nenotiks uzreiz, bet gan pakāpeniski – vairāku gadsimtu gaitā.

„Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs zvārgulis. Un, ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas... Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga...Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību... Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība.“ Tā saka svētais apustulis Pāvils. Un tā sakām arī mēs.

Dievam Debesu Tēvam, no kā visas lietas uz zemes un debesīs, Dievam Dēlam Jēzum Kristum mūsu Pestītājam, un Dievam Svētajam Garam visu uzturētājam un svētītājam gods, slava un pateicība mūžīgi. Amen.

Mācītājs Raimonds Sokolovskis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMILatviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com